Kurucu Genel Başkan Ahmet Yıldız


Şube web sitelerine ulaşmak için tıklayınız...

Tüzüğümüz

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ

I.BÖLÜM

GENEL ESASLAR

SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ

Madde 1- Sendikanın adı: Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır.

Kısa Adı: DİYANET- SEN'dir.

Sendikanın Genel Merkezi ve Adresi:

Sendikanın Genel Merkezi Ankara'dır. Sendikanın Adresi, GMK Bulvarı Şehit Danış Tunalıgil Sokak 3/11 Maltepe/ANKARA'dır. Sendika Genel Merkezi Adresi İl Dışına Genel Kurul kararıyla, İl içindeki adresi Genel Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

SENDİKANIN FAALİYET ALANI

Madde 2-Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;

  a-Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı,

  b-Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı 'na bağlı kamu hizmetlerinin görüldüğü kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı birimler ve teşekküllerde işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri arasında faaliyet gösterir.

  Yukarıda açıklanan kurum ve birimlerde görev yapan İmam - Hatipler, Müezzin - Kayyımlar, Kur' an Kursu Öğreticileri, Vaizler, Memurlar, Şefler, Hizmetliler, Diyanet Teşkilatında görev yapan başkanlık personeli, sağlık personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, bahçıvan ve benzeri görevlerde bulunanlar ile yukarıda sayılmayan ancak bu kanun hükümlerine göre sendikamıza üye olmasında bir engel bulunmayan, aynı hizmet koluna dahil bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışan bütün memur ve kamu görevlileri sendikamıza üye olabilirler.

c- Çalışma hayatı ve sendikal haklarla ilgilenmek üzere bu tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Konfederasyon tarafından kurulan uluslararası kuruluşlar,

d- Sendikanın üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlarkapsamında faaliyet gösterir.SENDİKANIN AMACI

Madde 3-Sendika; üyelerinin ortak, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi temel amaç sayar.

Demokrasinin korunup yerleşmesine, sosyal adaletin ve barışın gerçekleşmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Çalışmalarında Evrensel İnsan Haklarına ve T.C. Anayasası'nın başlangıç hükümlerinde ifadesini bulan temel ilke ve nitelikleri esas alır.


Sendika amaçlarına ulaşabilmek için:

  a-Üyelerine adaletli, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli aylık ve ücret ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,

  b-Üyelerine tayin ve nakillerinde adaletli davranılmasını,

  c-Üyelerinin mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı,

  d-Üyelerinin ve aile fertlerinin eğitim, sağlık, sosyal ve bakım şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini,

  e-İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,

  f-Özürlü üyelerinin hayat şartlarının düzeltilmesi ve yükseltilmesini,

  g-Bayan üyelerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,

  h-Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,

  i-İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluklarını bilen insanlar olarak yetişmesini, toplumun adalet ve barış içinde yaşamasını,

  j-İdarelerin plan, program, yönetim, yürütme ve denetim safhalarına katılarak demokratik ve etik değerlere saygılı idari sistemlerin oluşturulmasını,

  k-Toplumsal, meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve mücadelesini yapmayı görev bilir.

  l-Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkını elde etmesini hedefler ve bu doğrultuda çalışır.

Diyanet-Sen Ana Tüzüğü'nün Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...